+359 66 866 006
гр. Габрово, ул.Янтра1, над A1
sdelka_bg@abv.bg

Съвети при наемане, покупка и продажба на недвижим имот

Какво трябва да се знае при закупуване на недвижим имот?

     Закупуването на недвижим имот е сериозна инвестиция, която трябва да бъде внимателно обмислена. За да се ориентирате сред многобройните предложения на пазара на недвижими имоти, е необходими преди всичко да сте наясно с пазарните цени за търсения тип имот, да прецените добре средствата, с които разполагате, и възможностите за финансиране на евентуална покупка, както и да сте информирани за допълнителните разходи при реализиране на сделка. Необходимо е също така да сте запознати с процедурата и законовите разпоредби при подобен род сделки.

В случай, че сте избрали имот, преди да пристъпите към реализиране на сделка, е необходимо да се запознаете с документите, индивидуализиращи имота и доказващи правото на собственост, както и да направите проверка на определени обстоятелства, с цел да защитите в максимална степен своята инвестиция.

Предварителен договор

     Обичайната практика, наложила се при сделките с недвижими имоти е страните да подпишат предварителен договор, с който да подготвят сключването на окончателен. Към сключване на предварителен договор трябва да пристъпите , едва след като сте се запознали с документите за собственост, убедили сте се в самоличността, дееспособността и представителната власт на продавача, както и че имотът не е обременен с тежести / възбрани, ипотеки, искови молби,съдебни спорове, заеми, финансови задължения, претенции към имота от трети лица и други/.

Предварителният договор трябва да съдържа всички съществени условия на сделката, които да залегнат в нотариалния акт при нейното изповядване, като индивидуализиране на прехвърляемия недвижим имот, цената, страните, сроковете за сключване на окончателен договор под формата на нотариален акт и другите съществени условия.

Правната уредба на предварителния договор е в чл. 19 от ЗЗД и чл. 362-364 от ГПК. Важно е да се знае, че предварителният договор за продажба на недвижим имот няма вещно правен характер и не поражда права на собственост. По силата на чл. 19 от ЗЗД, всяка от страните по договора може да иска неговото обявяване за окончателен по съдебен ред, в случай, че е изпълнила задълженията си по предварителния договор.

Изповядване на сделката пред нотариус

     Прехвърлянето на собствеността върху недвижимия имот става с окончателен договор – нотариален акт. Договорът се сключва в кантората на нотариус, като компетентен е нотариус от района, в който се намира имотът. Нотариусът проверява самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица, дали не са налице законови пречки за прехвърляне на имота и дали представеният проект за нотариален акт отговаря на изискванията. Нотариусът прочита на страните нотариалния акт и след като те потвърдят волеизявленията си, отразени в акта, документът се подписва от страните и от нотариуса.

Вписване

     В деня на изповядване на сделката, нотариусът представя нотариалния акт в службата по вписванията по местонахождение на недвижимия имот. Съдията по вписванията разпорежда вписване на акта в Имотния регистър към Агенция по вписванията, което гарантира купувача при евентуални претенции на трети лица. От този момент купувачът е напълно в правото да се разпорежда с ипотеки, отдаване под наем, продажба и други.

Какво е нужно да се знае при ползване услугите на брокер на недвижими имоти?

     Много често, макар и да не е задължително, професионална консултация и съдействие, както при покупка, така и при продажба на недвижим имот, оказват брокерите на недвижими имоти.

Професионално работещите брокери са в състояние да предоставят широк спектър от услуги не само във всички етапи на реализиране на конкретна сделка, но и при самото вземане на решение за евентуална покупка или продажба

     Част от услугите включват:

Важно е да се знае, че при наемане на брокер на недвижими имоти за извършване на конкретна посредническа или друга услуга е редно да се сключи писмен договор, в който ясно да се дефинират предметът и цената на услугата, както и правата и задълженията на страните. Такъв договор гарантира и защитава интересите на клиента, като точно определя        задълженията на неговия брокер. Сключването на писмен договор с клиента е и едно от изискванията на европейския и национален Стандарт за услугите, предлагани от брокерите на недвижими имоти – БДС-EN 15733.

     В случай, че желаете да получите обективно и професионално мнение по въпроси, свързани с покупката или продажбата на недвижима собственост, за да бъдете сигурни и спокойни за Вашите решения, или имате нужда от консултация, препоръка или съвет по въпроси, свързани с недвижимите имоти, можете да се свържете с екипа на СДЕЛКА на телефон +35966866006 или на адрес Габрово, улица „Янтра“ №1, електронна поща sdelka_bg@abv.bg.